Το έργο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η Πράξη παρουσιάζει σημαντική σκοπιμότητα δεδομένου ότι με την εκπόνηση του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου, ο Δήμος Βύρωνα θα εξασφαλίσει ότι οι κρίσιμες υποδομές του είναι ασφαλείς προς χρήση από τους δημότες. Παράλληλα με την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, οι δημότες θα ενημερωθούν σε θέματα αντισεισμικής προστασίας.

Με το πέρας του έργου αναμένονται θετικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη του πληθυσμού από τις παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας  του περιβάλλοντος καθώς και από τη βελτίωση της ασφάλειας του πληθυσμού μέσω της διαχείρισης κινδύνων (σεισμός).